ŚWIAT ROLET S.C
ul. Langiewicza 22
70-263 Szczecin
tel/fax 91 880 35 55
e-mail: sklep@swiatrolet.pl

SPIDO
1026.00zł
CHRONIS RTS COMFORT
423.00zł

Regulamin

 

Regulamin Sklepu Internetowego swiatrolet.pl
 
Sklep internetowy jest prowadzony przez: 
Świat Rolet S. C. Beata Nachurna–Sałata, Anna Szczepańska, Jarosław Szczepański
UŻYTE POJĘCIA
Siedziba Spółki – siedziba spółki Świat Rolet S. C. Beata Nachurna–Sałata, Anna Szczepańska, Jarosław Szczepański, zlokalizowana w Szczecinie (70-263) przy ul. Langiewicza 22/9, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. 
Świat Rolet – spółka pod firmą Świat Rolet S. C. Beata Nachurna–Sałata, Anna Szczepańska, Jarosław Szczepański z siedzibą w Szczecinie (70-263) przy ul. Langiewicza 22/9
Sklep Internetowy – prowadzony przez Spółkę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.swiatrolet.pl
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 
Regulamin – regulamin Sklepu Internetowego.
 
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia  Klienta do zwrotu towaru i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
5. Świat Rolet s. c. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niefunkcjonowanie Sklepu Internetowego ze względu na niekompatybilność z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. Przeglądanie asortymentu oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego nie wymaga zarejestrowania się.
 
§ 2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Klient, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.
2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem adresy e-mail sklep@swiatrolet.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 7 regulaminu.
3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 
§ 3 Informacje o produktach
1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:
 a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 
 
§ 4 Warunki realizacji zamówień
1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy: 
a) skorzystać ze Sklepu Internetowego dostępnego na stronie www.swiatrolet.pl;
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;
d) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
g) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”;
3. Wyłącza się możliwość telefonicznego składania zamówień oraz telefonicznego wprowadzania zmian do złożonych zamówień. Wszelkie zmiany możliwe są wyłączenie na za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w § 2 ust 2 niniejszego regulaminu, w czasie nie dłuższym niż 12 (dwanaście) godzin od złożenia zamówienia.
4.Spółka uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
5. Wymiary produktów do zamówienia Klient podaje sam i ponosi za nie odpowiedzialność. Instrukcje pomiarowe oraz instrukcje montażu, dostępne są na stronie internetowej www.swiatrolet.pl. Dostępne produkty przystosowane są wyłącznie do okien ze standardowymi listwami przyszybowymi.
6. Kolorystyka produktów przedstawiona w sklepie internetowym, może odbiegać od barw rzeczywistych, ze względu na ustawione parametry monitorów Klientów, za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany podczas składania zamówienia, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
9. Spółka zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.  

10. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:  
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia); 
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek). 
12. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi produkty co, do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 7 regulaminu.
13. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości.
14. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Spółkę, o którym mowa w ust. 11-13 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Spółce umowne prawo odstąpienia, z którego Spółka może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 8 niniejszego regulaminu.
15. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
 
§ 5 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
1. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony Klientowi pod wskazany przez niego adres, zapłata winna być dokonana przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – na rachunek własny Spółki wskazany w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia zaksięgowania poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. 
2. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze.
 
§ 6 Czas realizacji zamówień
1. Czas realizacji zamówienia określa się na 10 (dziesięć) dni roboczych od momentu złożenia zamówienia oraz wpłacenia 100% (sto procent) wartości  zamówienia w formie przedpłaty wpłaconej na konto bankowe Spółki dostępne na stronie sklepu internetowego, powiększony o czas dostawy kurierskiej.
2. Klient może odebrać zakupione produkty w siedzibie Spółki, w takim przypadku Spółka nie nalicza opłat za przesyłkę kurierską.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. 
 
§ 7 Warunki, gwarancji, reklamacji i zwrotu towaru
1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Internetowego posiadają gwarancję producenta.
2. Klient może zwrócić zakupiony towar w ciągu 10 dni od jego zakupu i odbioru rzeczy, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jest on niezgodny z zamówieniem, bądź posiada wady fabryczne, po uprzednim rozpoznaniu reklamacji dotyczącej przedmiotowego produktu przez Spółkę.
3. Reklamacja przesyłana jest przez Klienta Spółce wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, o jakim mowa w § 2 ust 2 niniejszego Regulaminu. Przesłana informacja o reklamacji musi zawierać: numer dokumentu sprzedaży.
4. Po otrzymaniu informacji o reklamacji, Spółka wysyła do Klienta na swój koszt wybranego przez siebie kuriera w celu odebrania rzeczy, stanowiącej uprzedni przedmiot zamówienia, która winna być należycie opakowana i opisana. Klient może osobiście dostarczyć rzecz objętą zgłoszeniem reklamacyjnym do siedziby Spółki.
5. W przypadku uznania przez Spółę zasadności reklamacji Klient może żądać zwrotu zapłaty ceny za rzecz wadliwą albo jej naprawienia przez Spółkę i ponownego doręczenia na jej koszt. W wypadku braku możliwości naprawy rzeczy Spółka zastrzega sobie prawo dokonania wymiany rzeczy uszkodzonej na nowy produkt.
6. Spółka rozpoznaje reklamacje w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu przekazania jej rzeczy, której dotyczy zgłoszenie reklamacyjne przez kuriera bądź osobiście przez Klienta.
 
§ 8 Zwrot należności Klientom
1. Spółka dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:  
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją, o jakim mowa w § 4 ust 11 niniejszego regulaminu;
b) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy. 
2. Spółka dokona zwrotu pieniędzy na: 
a) rachunek bankowy Klienta  – jeśli zamówienie było opłacone - z góry za pomocą przelewu na konto Klienta z którego dokonywana była płatność w Sklepie internetowym;

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie , za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
4. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego.
 
§ 9 Dane osobowe
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. Świat Rolet S. C. Beata Nachurna–Sałata, Anna Szczepańska, Jarosław Szczepański z siedzibą w Szczecinie (70-263) przy ul. Langiewicza 22/9. 

3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta. 


§ 10 Postanowienia końcowe
1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka dopuszcza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
6. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
8. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę.
 
 


  

 


 

PARTNERZY HANDLOWI

Strona główna | O firmie | Nasi klienci | Sklep on-line | Kontakt